مقالات کارآفرینی زنان:

بر روی مقالات کلیک کرده و آنرا دانلود نمایید.

بررسی نقش زنان ایرانی در فرایند کارآفرینی

موانع کارآفرینی زنان بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران
کارآفرینی زنان دانشگاهی
برنامه های ترویج کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب
بررسی موانع کارآفرینی زنان تحصیل کرده دانشگاهی ایران
بررسی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان
بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی
رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی
شناسایی ویژگی‌های هوش کارآفرینانۀ زنان کارآفرین- مطالعه‌ای کیفی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی
مقایسه سطح سرمایه اجتماعی زنان و مردان کارآفرین در حوزه های کاری زنان و مردان
چگونگی تغییر نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین از مرحله نوپایی به تثبیت- مورد بررسی بخش صادرات
تأثیر عوامل آموزشی و نهادی بر کارآفرینی زنان روستایی -استان همدان
طراحی الگوی بومی مدیریت توسعه کارآفرینی زنان ایران در امور بانوان شهرداری تهران
تحلیل آثار سیاست‌های پولی و مالی بر کارآفرینی -با تأکید بر بخش زنان