مقالات کارآفرینی ـ عمومی:

بر روی مقالات کلیک کرده و آنرا دانلود نمایید.

ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻭ ﭼﺮﺍﻳﻲ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮینی
آموزش کارآفرینی ـ پیدایش توسعه گرایشها و چالشها
اثرات اخلاق بر کارآفرینی و کسب و کار
گزارش شاخص جهانی کارآفرینی ایران ۲۰۱۸
اهداف آموزش کارآفزینی و نقش آن در توسعه پایدار
موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی
توسعه علوم انسانی از منظر کارآفرینی
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی
نقش نهادها در شکل دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان
کارآفرینی و اخلاق اسلامی
اخلاق کار و وجدان کار در کارآفرینی
توسعه کارآفرینی در ایران مفاهیم چالشها و راهکارها
شناسایی موانع کارآفرینی و ارائه راه کارهای اثربخش
مبانی کارآفرینی و طرح کسب و کار
موانع توسعه کارآفرینی در ایران
نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی
نقش دولت و خط مشی های دولتی در توسعه کارآفرینی
کارآفرینی و اخلاق اسلامی
جایگاه کارآفرینی در مطبوعات ایران
ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری
اخلاق کار و وجدان کار در کارآفرینی
کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی
توسعه علوم انسانی از منظر کارآفرینی
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی
علل تأثیرگذار در انتقال قصد به عمل در خلق ارزش کارآفرینانه
دستاوردهای مربیگری کارآفرینانه درکسب وکارهای کوچک و متوسط
طراحی الگوی ارزش آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی
ارائه چارچوب سنجش پذیری سازه فرصت در پژوهش های کارآفرینی با استفاده از رویکرد فراترکیب
بررسی نقش کارآفرینی در ارتقاء درآمدهای پایدار شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها
شناسایی شبکه اجتماعی کارآفرینان در خروج‌کارآفرینانه
طراحی الگو مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی با استفاده از روش فراترکیب
تأثیر روش‌های مربی‌گری بر رفتار کارآفرینانه کارآفرینان نوپا در مراکز شتاب‎دهی
ارایه الگوی آموزش مهارت محور جهت توسعه کارآفرینی رسانه ای
عوامل موثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال
طراحی الگوی توسعه قابلیت های پویا در کسب و کارهای نوپا مورد مطالعه کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات
واکاوی جامعه شناختی چالش های بیرونی خلق ارزش اجتماعی رهبران کارآفرینی اجتماعی با رویکرد عادت واره بوردیو
واکاوی نقش مزیت‌های منطقه‌ای در ایجاد کسب‌وکارهای جدید
واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در جذب سرمایه از فرشتگان کسب‌وکار
تحلیلِ محتوای وضع موجودِ روش‌شناسی پژوهش‌های منتشرشده در مجله‌های برتر حوزه‌ی فرصت‌های کارآفرینانه
توسعه‌ شاخص انگیزش کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینانه ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها
تاثیر دسترسی به منابع مالی بر فعالیت‌های‌ کارآفرینانه مقایسه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه
مقایسه‎ ی شایستگی‎ های کارآفرینانه‎ ی کارآفرینان حقوق بگیر (هیبرید) با سایر کارآفرینان و حقوق بگیران
بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری اتحادهای استراتژیک بین المللی کسب و کارهای کوچک و متوسط دارویی
بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد کارآفرینانه در موسسات غیر انتفاعی