89
برگزاری و حمایت

استارتاپ های کارآفرینی

در مرکز کارآفرینی پِرکا:
ـ از ایده های استارتاپی حمایت می شود.
ـ فضای کاری مشترک در اختیار استارتاپ ها قرار می گیرد.
ـ طرح های نوآورانه به سرمایه گذار معرفی می شود.
ـ برنامه های شتاب دهندگی استارتاپ ها اجرا می شود.