اهداف مرکز مشاوره کارآفرینی

اهداف مرکز کارآفرینی

ﻫﺪف از اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ؛ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ، ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪار، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﻣﺪار در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش، ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ اﻫﺪاف ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﺷﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

این طرح دارای مزایای متنوعی است که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ـ هدایت صاحبان سرمایه و ایده در کسب و کار پایا.

۲ـ توسعه فعالیت های کارآفرینانه با توجه به مزیت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور.

۳ـ ترویج و گسترش فرهنگ، دانش و مهارت کارآفرینی در بین جوامع مختلف (مدیران، دانشجویان، مشاوران، کارشناسان، متقاضیان کار و …).

۴ـ معرفی کارآفرینان برتر به جامعه جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی.

۵ـ ارائه خدمات مشاوره کارآفرینی به اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی.

جامعه هدف این مرکز عبارتند از:

ـ صاحبان کسب و کار

ـ سرمایه گذاران

ـ کارآفرینان

ـ مدیران بنگاه های اقتصادی

ـ دانش آموزان و دانشجویان

ـ صاحبان ایده های برتر

ـ متقاضیان کار

76

خلاقیت

با ما دوره های خلاقیت را تجربه کنید و آنرا شکوفا سازید.

90

استارتاپ

فکر و ایده نو را در گروه های استارتاپی به اشتراک بگذارید.

54

موفقیت

گام به گام موفق در کارآفرینی را تجربه کنید.

11

سرمایه گذاری

وجود و فکر شما سرمایه است. آنرا متعالی کنید.