مشتریان این مرکز عبارتند از:
صاحبان کسب و کار
فروشندگان، بازاریابان، صاحبان مغازه و فروشگاه، صندوقداران و …
96
10
سرمایه گذاران
صاحبان سرمایه که می خواهند در جای مطمئن سرمایه گذاری کنند.
کارآفرینان
افراد دارای خلاقیت و نوآوری که فرصت ها را درک می کنند.
5
کارآفرینی
مدیران بنگاه های اقتصادی
مدیران شرکت های دولتی و خصوصی
صاحبان ایده های برتر
افراد باهوش و خوش فکری که آنچه نادیدنی است می بینند …
Hand flipping wooden cubes for change wording between "change" to "chance". Mindset for career growth business.
16
دانش آموزان و دانشجویان
کلیه دانش آموزان و دانشجویانی که به آینده خود فکر می کنند …
متقاضیان کار
همه افراد جویای کار …
17