خلاقیت:

ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮرﻧﺲ ﭘﺲ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و آزﻣﻮن درﺑﺎره ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺮﯾﺢ و ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺧﻼﻗﯿﺖ داد. آزوﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻐﺸﻮشﺗﺮﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻣﺮوز اﺳﺖ. اﻣﺎ اﺑﻬﺎم در ﻣﻔﻬﻮم، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺣﺲ ﮐﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺎن نمود:

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺎدتﻫﺎی ذﻫﻨﯽ خود

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺣﯿﺎت ذﻫﻨﯽ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻧﻮاﻗﺺ، ﺷﮑﺎفﻫﺎی داﻧﺶ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻔﻘﻮده، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺷﻮاریﻫﺎ، ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﺣﻞﻫﺎ، ﺣﺪس زدنﻫﺎ، ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﻮاﻗﺺ، آزﻣﻮدن و دوﺑﺎره آزﻣﻮدن.

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز و ارﺿﺎی آن نیاز

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار اﺳﺖ.

(برگرفته از کتاب کار آفرینی – محمود احمدپور داریانی و محمود عزیزی)