درباره

مرکز کارآفرینی پِرکا

‏ مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات ‏کارآفرینی پِرکا با مجوز از ‏اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به عنوان ‏اولین مرکز کارآفرینی، ‏از اردیبهشت سال ۹۹ در ‏شهرستان بابل راه اندازی گردید.‏
‏ این مرکز اولین و تنها مرکز مشاوره در شهرستان ‏بوده و تیمی از متخصصین علمی، دانشگاهی و مدیریتی ‏شهرستان، استان و حتی کشور، در کلیه زمینه های ‏کارآفرینی و کسب و کار در آن حضور دارند و آماده ‏مشاوره و همراهی از ایده تا عملیاتی کردن کسب و کار ‏هستند. ‏
ایده

جامعه هدف

برای همه شما …

علاقمندان به حوزه کسب و کار و کارآفرینی

مزرعه کارآفرینی

مشاوره

اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره کارآفرینی از اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﻗﻪ، اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒـﺎری، ﻓﻨـﯽ و ﻣﻬـﺎرﺗﯽ و غیره، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﻣﺸﺎوران ﻓﻨﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺘﯽ، خدمات و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.

95

ماموریت

رسالت (مأموریت) این مرکز، فراهم آوردن زمینه های توسعۀ و ارتقاء دانش کارآفرینی، افزایش مهارت، ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان و معرفی و ایجاد کسب و کارهای مناسب و در نهایت ترویج، آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی می باشد.

80

عضویت

کلیه افراد علاقمند به مباحث کسب و کار و کارآفرینی می توانند با مراجعه به بخش عضویت سایت ثبت نام کنند و علاوه بر دانلود و استفاده از صدها ساعت فایل آموزشی و ترویجی صوتی و تصویری، در جلسات مدیریتی و کارگاههای تخصصی حوزه کسب و کار شرکت کنند.

قابل توجه علاقمندان

مرجع کارگاه ها و رویدادهای کسب و کار

این مرکز با برخورداری از اساتید علمی و دانشگاهی کسب و کار، دوره ها و کارگاه های متعدد کسب و کار را برگزار می کند
دوره های برگزار شده
۲۵
کارگاه های تخصصی
۱۲
حمایت و پشتیبانی از استارتاپ ها
۵
مشاوره شغلی
۹۵
ما همراه شما هستیم:

با ما همراه باشید ...