تعاریف:

 

الف) کارآفرین: منظور از کارآفرین، شخصی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصتها و پـذیرش مخـاطره، ارزش اقتصادی/ اجتماعی جدیدی را در سطح بنگاه/ سازمان، در سطح بازار/ جامعه و یا در سطح جهان به وجود آورد.

ب) خدمات کارآفرینی: به کلیه خدمات غیرمالی که به کارآفرینان ارائه می گردد اطلاق می شود. این خـدمات شـامل خدمات حمایتی، آموزشی، پژوهشی، ترویجی و اطلاع رسانی و مشاورهای (در زمینه های حقـوقی، تـأمین منـابع مـالی و سرمایه گذاری، امور مالی و حسابداری، بازاریابی، مدیریتی، منابع انسانی، انتقال فناوری، تدوین طرح تـوجیهی، تـدوین طرح کسب و کار، راه اندازی و توسعه کسب وکار، تجاری سازی و نظایر آنها) میباشد.