بررسی و تحلیل:

استعداد سنجی و استعداد یابی

برای نوجوانان و جوانان به عنوان کارفرمایان آینده کشور

استعداد، عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت افراد در مشاغل و کسب و کارشان است. بدون داشتن استعداد لازم در یک زمینه یا پیشرفتی حاصل نخواهد شد یا روند آن بسیار کند خواهد بود. بر این اساس آگاهی از میزان و نوع استعداد افراد، کمک شایان توجهی به آنها خواهد کرد تا پیش بینی خوبی از آینده انتخاب خود داشته باشند.

برای این منظور، این مرکز، جلسات مشاوره و آزمون های استعداد سنجی را برای افراد مختلف خصوصاً نوجوانان و جوانان برگزار می کند که می تواند به فرد کمک کند تا استعدادهای واقعی خود را شناسایی کند.

لطفا برای تعیین وقت مشاوره، تماس بگیرید.