دیدگاه اساتید و پژوهشگران کشور در حوزه کارآفرینی

دکتر ستاری

دکتر سورنا ستاری

ما در اقتصاد رشد نخواهیم کرد، مگر اینکه کار آفرینی در جامعه به یک ارزش تبدیل شود.

دکتر حسینی نیا

دکتر غلامحسین حسینی نیا

عامل اساسی پایداری، پویایی و موفقیت سازمانهای مختلف، حرکت با محوریت خلاقیت و نوآوری می باشد.

دکتر خنیفر

دکتر حسین خنیفر

یکی از فصل های درخشان زندگی پیامبر اکرم(ص)، کار و کارآفرینی و تقدیر و ترویج کار و فعالیت است.

دکتر حیدری

دکتر عمران حیدری

برای ماندن در بازار پیچیده و متغیر، کارآفرین باید بازیگر خوبی باشد.